صفحه اصلیسئوالات متداولنقشه سایتارتباط با ما
مسئول زیر ساخت وشبکه

 

               مسئول زیرساخت و شبکه ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تصویر

                                         

                     نام ونام خانوادگی: جناب آقای مهندس علی ابوالحلاج

                        مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد معماری کامپیوتر

                   سمت: مسئول زیر ساخت و شبکه ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

                    تلفن :42422080 -061

                       پست الکترونیکی: abulhallaj@dums.ac.ir 

صفحه اصلیسئوالات متداولنقشه سایتارتباط با ما