صفحه اصلیسئوالات متداولنقشه سایتارتباط با ما
نظارت بر خرید تجهیزات رایانه ای

بخشنامه نظارت بر خريد تجهيزات رايانه اي

 

1-   كليه درخواست هاي خريد رايانه و تجهيزات جانبي بايد به تأييد مركز آمار و فن آوري اطلاعات دانشگاه يا كارشناس مربوطه در هر يك از مراكز تابعه برسد. 

2-  كارشناس فناوري اطلاعات موظف است بررسي هاي كارشناسي نسبت به هر يك از درخواست ها را انجام داده و نسبت به تأييد و يا رد هر يك با ذكر

دليل اقدام نمايد .

3-  كارشناس فناوري اطلاعات موظف است مشخصات هر يك از تجهيزات را با تجهيزات مورد تأييد دانشگاه كه به صورت ادواري توسط مركز آمار و فن آوري

اطلاعات اعلام و همچنين در سايت اين مركز ITبه آدرس   http://ict.dums.ac.ir  (که در قسمت واحد زیر ساخت  وشبکه وسپس سخت افزار ودرنهایت

در قسمت مشخصات سیستم های پیشنهادی قرار دارد)،درج گرديده مطابقت دهد و از هر گونه دخل و تصرف در اين خصوص خودداري نمايند .

4-  تمام تجهيزات رايانه اي خريداري شده پس از خريداري  بايد توسط كارشناس فناوري اطلاعات بازبيني شده و نسبت به بررسي فني قطعات ، گارانتي

قطعات و مطابقت آنها با درخواست اوليه اقدام و در صورت مشاهده هر گونه اختلاف موارد را به شركت مربوطه و كارپردازي اعلام و تا حصول نتيجه نهايي و

مطابقت كامل قطعات پيگيري نمايند .

5-    مسئولين تداركات و كارپردازان بايد در اين خصوص همكاري لازم را با كارشناس فناوري اطلاعات معمول دارند

6-  كارشناس فناوري اطلاعات پس از بازبيني و تأييد قطعات و تجهيزات نسبت به الصاق برچسب كنترل كيفي با درج تاريخ روز و نيز تكميل فرم ليست قطعات

رايانه ( صرفاً جهت رايانه ها ) و الصاق آن روي كل رايانه اقدام نمايند . 

7-    واحد هاي امور مالي ، تداركات و فناوري اطلاعات مسئوليت اجراي اين بخشنامه را عهده دار خواهند بود

8-    روسا و مديران هر يك از واحد هاي تابعه مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه را برعهده دارند .

صفحه اصلیسئوالات متداولنقشه سایتارتباط با ما