صفحه اصلیسئوالات متداولنقشه سایتارتباط با ما
مسئولین داده های معاونت ها

معاونت بهداشت

نام ونام خانوادگی : نسرین افشار نیا

مدرک تحصیلی: کارشناس آمار ومدارک پزشکی

سمت : مسئول آمار حوزه معاونت بهداشت

تلفن:42538380-061

پست الکترونیک:

 

نام ونام خانوادگی : نجمه نورآبادی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد آمار اقتصادی اجتماعی

سمت : مسئول داده های حوزه معاونت بهداشت

تلفن : 42538380-061

پست الکترونیک:noorabadi.n[at]dums.ac.ir

معاونت درمان

نام ونام خانوادگی : فریبا پورکرم

مدرک تحصیلی: کارشناس آمار ومدارک پزشکی

سمت : مسئول داده های حوزه معاونت درمان

تلفن:42545373-061

پست الکترونیک: porkaram.f[at]dums.ac.ir

معاونت آموزشی وپژوهشی

نام ونام خانوادگی : زهره مهرجویان

مدرک تحصیلی: کارشناس مهندسی کامپیوتر

سمت : مسئول داده های حوزه معاونت آموزش و پژوهش(آموزش)

تلفن:42429040-061

پست الکترونیک:mehrjooyan[at]dums.ac.ir

 

نام ونام خانوادگی : ملیحه سهرابی وفا

مدرک تحصیلی : MPH آموزش بهداشت

سمت: مسئول داده های حوزه معاونت آموزش وپژوهش(پژوهش)

تلفن:

پست الکترونیک

معاونت دانشجویی وفرهنگی

نام ونام خانوادگی : نسیم مهتدی

مدرک تحصیلی: کارشناس مهندسی کامپیوتر

سمت : مسئول داده های حوزه معاونت دانشجویی وفرهنگی

تلفن:

پست الکترونیک:mohtadi.n[at]dums.ac.ir

 

صفحه اصلیسئوالات متداولنقشه سایتارتباط با ما